۲۲
مرداد

گوشه ای از همایش تیرماه ۱۳۹۷

با تشکر از جناب مهندس مهدی علیپور بهزادی
سرکار خانم مهندس شیرانی
مهندس سهیل طهماسبی
مهندس شهروز اسدی پور
مهندس اکبر بلنچ
و …کلیه همکارانی که زحمت فراوان کشیدن و مارو در این راه یاری کردن.

منتظره دیداره مجدد شما در همایش ۵ مرداد ماه هستیم
با آرزوی موفقیت روز افزون